Stipend til næringsutvikling

STORD KOMMUNE

Sparebanken Vest har oppretta stipend på inntil kr 100.000 som skal gå til gründerar med kommersialiserbare forretningsidear. Stipendet skal hjelpa gründeren med å kvalitetssikra og utvikla sin potensielle forretningsidé. Stipendet som blir forvalta av Atheno AS, skal stimulera og realisera nye og innovative bedriftsetableringar i Sunnhordland/Haugalandet.

 

Kriteriar for stipendmidlane

Ideen må ha nyskapande element i seg gjennom å representera nye produkt/tenester, nye produksjonsmetodar, nye bruksområde/marknadsområde, nye råvarer/halvfabrikata eller tilsvarande.

Det skal vektleggast positivt om ein idé er tufta på bærekraftige prinsipp og representerer noko «samfunnet treng».

Ideen må vera meir enn etablering av eigen arbeidsplass. Ideen må ha kommersielt vekstpotensial.

Det skal leggjast vekt på gründaren sine personlege eigenskapar og engasjement.

Tildeling skal kunngjerast i media saman med mottakar av stipendet.

Søknaden skal innehalda

Framstilling av forretningsidé. Økonomi. Marknad. Vekstpotensial. Framdriftsplan. Informasjon om gründeren (bakgrunn, eigenskapar).

Nærare informasjon

For nærare informasjon, kontakt Atheno AS v/Kjetil Djuve, tlf.: 982 99 318 / kjetil@atheno.no eller Sparebanken Vest v/Jan Arild Nesse, tlf.: 952 65 928 / jan.nesse@spv.no.

Søknaden vert å senda

Atheno AS, Kunnskapshuset, Sæ 132, 5417 Stord, eller på mail til post@atheno.no, innan 10. august 2016.

STORD KOMMUNE