Grønt samarbeid mellom industriar

Atheno skal bidra til å fremja ein unik kultur for nyskaping i Sunnhordland, og bidra til auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter.

Entreprenørskap i skulen

Lær meir

Aktuelt

BIO (bedriftsintern opplæring) midlar til ekstraordinære opplæringstiltak

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til bedriftsintern opplæring (BIO). Midlane skal nyttast til kompetanseheving for grøn omstilling og digitalisering i bedriftene. Det vert lyst ut 4,3 millionar kroner.

Kraftrapport med tydelege signal til politikarane og styresmaktene

Skal Sunnhordland lukkast med grøn næringsutvikling i dei kommande åra må lokal kraftproduksjon og nettkapasitet aukast vesentleg. Det slår ein ny rapport utarbeida av Invest In Sunnhordland fast.

Eg har ein ide, kva no?​

Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Går du med ein ide som du kunne tenkt deg å drøfta med oss i Atheno, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Ambisjonar om internasjonal vekst?

Vegen til et internasjonal marked handlar om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden.

Ein av årets viktigaste møteplasser

Stord Næringsråd arrangerer den årlege Stordkonferansen 8. juni. Atheno er med i styringsgruppa og stolt medarrangør. Statsråd Ola Borten Moe kjem. Kjem du?

Arrangement

Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta.»

Alde Akva AS

«I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin.»

i4 Factory teamet

i4 FACTORY AS

"Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge."