Aktuelt arkiv

Å forstå kva EU-taksonomien er og korleis den påverkar eigen verksemd kan vere utfordrande. Difor inviterer Atheno til ei samling der dette er tema. I tillegg ser me på ulike typar finansiering i det grøne skiftet.
TRENG DU Å HEVE KUNNSKAPEN DIN OM BEREKRAFT? Då anbefaler me å bli med på Atheno sin workshop 13. mars med dyktige Ineke de Rezende.
Atheno inviterer til kurs i praktisk styrearbeid onsdag 24. april på ettermiddag/kveld.​ Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.
Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg!
Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller i ei teneste. Går du med ein ide som du kunne tenkt deg å drøfta med oss i Atheno, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.
Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​14. mars​. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​​
I samarbeid med Atheno inviterer Horisont Vestland til informasjonsmøte om Horisont Europa. Arrangementet gir bedrifter med innovasjonsprosjekt ein unik sjanse til å forstå Europas rammeprogram for forsking og innovasjon. Informasjonsmøtet er relevant for bedrifter som har kapasitet til å delta i store europeiske samarbeidsprosjekt i tillegg til mindre bedrifter med eit klart innovasjons- og utviklingsbehov.
ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?
Det er stas når ein får høve til å invitere nytilflytta folk til workshop. Gjennom Bu i Sunnhordland sitt Mingel-konsept får bedrifter høve til akkurat det. Og deltakarane får ein møteplass litt utanom det vanlege.
Verkstadopphald for skip og fartøy er kostbart. Både verft, reiarlag og underleverandørar leitar stadig etter forbetringsmoglegheiter. No ser fleire og fleire til Marine Manager sitt effektive digitale prosjektverktøy for betre dokumentflyt og kommunikasjon. Marine Manager er tilknytt Atheno sin Siva-støtta inkubator og har vore del av inkubatoren sidan oppstart.
Før helga var Atheno og ei rekkje aktørar frå verkemiddelapparatet frå Vestland samla i Sogndal for å peile ein felles kurs for korleis ein kan løfte gründersatsinga på Vestlandet til nye høgder.
Å legge til rette for relevante møteplassar for våre medlemsbedrifter er ein viktig del av Atheno sitt arbeid. Atheno sine fagforum samlar sentrale ressurspersonar innan sitt fagfelt, på tvers av bedriftene.
Kraftrapporten til Invest In Sunnhordland har fått stor merksemd lokalt og nasjonalt. Den syner realitetane i den regionale kraftsituasjonen. På Kvinnheradskonferansen nyleg, – stadfesta statsråd Terje Aasland viktigheita av meir elektrisk kraftproduksjon framover både regionalt og nasjonalt.
Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema.
Heile 90 personar har delteke på Atheno sine kurs i praktisk styrearbeid i 2022 og 2023. Auka kunnskap knytt til styrearbeid styrker lokale verksemder i krevjande marknader.
Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Går du med ein ide som du kunne tenkt deg å drøfta med oss i Atheno, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.
Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.
Vegen til et internasjonal marked handlar om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden.