Kommunal kompensasjonsordning

På vegne av kommunane Stord, Bømlo og Fitjar vil Atheno ha ansvar for å sakshandsama søknadane til kommunal kompensasjonsordning og gje ei tilråding til formannskap/ utval.

Målet med tilskotet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tildelingskriteria og søknadsfrister vert annonsert særskilt for den einskilde kommune.

Kommunane har fått til fordeling:

Stord    kr. 4 229 000

Bømlo kr.    593 000

Fitjar    kr.    321 000

Kommunane tek sikte på å gjera endeleg vedtak i mars månad.

Dersom det er spørsmål til ordninga kan de ta kontakt med Reidun Rykkje i Atheno på epost reidun@atheno.no eller på tlf 91745102.