Entreprenørskap i skulen

UngTekno

I 2018 lanserte Atheno og UE Hordaland pilotprosjektet Ung Tekno. I tett samarbeid med fem ungdomsskular i Sunnhordland var elevar, lærarar og mentorar frå lokalt næringsliv involvert i nyvinninga. Det vart hausta gode erfaringar til det som no blir eit permanent prosjekt dei neste åra.

Kva er UngTekno

 • UngTekno knyt teknologi og yrkesfag saman med entreprenørskap
 • Prosjektet skal belyse samanhengen mellom teknologi og yrkesfag, kva kompetanse ein treng, og korleis endringar blir i framtidas yrkesfag
 • Tilbod til 9. klasse-elevar
 • Forretningsmodellering
 • Prosjektet vert gjennomført i tett samarbeid med lokalt næringsliv

Kvifor UngTekno

 • Utvikling av nytt og eksisterande næringsliv krev tidleg satsing
 • Auka fokus på moglegheiter og samanheng mellom yrkesfag og teknologi
 • Industri og inkubator tett knytt til prosjektet og aktive deltakarar
 • Fokus på trivsel i skulen og på val av vidaregåande utdanning
 • Motverke fråfall i vidaregåande skule

Korleis UngTekno

To fasar på to dagar

 1. Elevane gjennomfører tech-camp på skulen saman med bedrift.
 2. Elevane arbeider vidare med resultatet frå tech-campen i bedrift. Fokus på forretningsmodellering, design av prototype og pitch som vert avslutta med «Show & tell» torg.

Ungt Entreprenørskap

For dei unge, kreative og nysgjerrige

Engasjement i eit av Ungt Entreprenørskap Hordaland (UEH) sine prosjekt er for mange den første tilnærminga og motiveringa til det som skjer i vaksenarbeidslivet. UEH tilbyr ulike undervisningsopplegg som motiverer og inspirerer til gründerskap.

UE Hordaland har desse prosjekta:

 • Vårt lokalsamfunn (4. Klasse)
 • Smartare Energi (5.–7.klasse)
 • Økonomi/karriereval (10.klasse)
 • Elevbedrift
 • UngTekno
 • Ungdomsbedrift
 • Studentbedrift

Det vert arrangert kommunale, fylkeskommunale og nasjonale konkurransar i fleire av prosjekta.

Her er UE lokalt i 2018

 • UE er eit tilbod for grunnskulane i Kvinnherad, Bømlo og Stord
 • UE er eit tilbod for vidaregåande skular i sju Sunnhordlandskommunar
 • UE er eit tilbod for studentar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Visste du at

Ungt Entreprenørskap er ein ideell, landsomfattande organisasjon som i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar arbeider for å utvikle barn og unge sin kreativitet, skaparglede og trua på seg sjølv. Les gjerne meir på: ue.no

Nina 2255
Kontaktperson Ungt Entreprenørskap

Rådgjevar Nina Østensjø

926 60 776

nina@atheno.no

Stolte sponsorar av UE i Sunnhordland