Entreprenørskap i skulen

UngTekno

I 2018 lanserte Atheno og UE Hordaland pilotprosjektet Ung Tekno. I tett samarbeid med fem ungdomsskular i Sunnhordland var elevar, lærarar og mentorar frå lokalt næringsliv involvert i nyvinninga. Det vart hausta gode erfaringar til det som no blir eit permanent prosjekt dei neste åra.

Kva er UngTekno

 • UngTekno knyt teknologi og yrkesfag saman med entreprenørskap
 • Prosjektet skal belyse samanhengen mellom teknologi og yrkesfag, kva kompetanse ein treng, og korleis endringar blir i framtidas yrkesfag
 • Tilbod til 9. klasse-elevar
 • Forretningsmodellering
 • Prosjektet vert gjennomført i tett samarbeid med lokalt næringsliv

Kvifor UngTekno

 • Utvikling av nytt og eksisterande næringsliv krev tidleg satsing
 • Auka fokus på moglegheiter og samanheng mellom yrkesfag og teknologi
 • Industri og inkubator tett knytt til prosjektet og aktive deltakarar
 • Fokus på trivsel i skulen og på val av vidaregåande utdanning
 • Motverke fråfall i vidaregåande skule

Korleis UngTekno

To fasar på to dagar

 1. Elevane gjennomfører tech-camp på skulen saman med bedrift.
 2. Elevane arbeider vidare med resultatet frå tech-campen i bedrift. Fokus på forretningsmodellering, design av prototype og pitch som vert avslutta med «Show & tell» torg.
Kontaktperson Entreprenørskap i skulen

Stolte sponsorar