Muybridge AS

Illustrasjon av digital person

Industriklynga i Sunnhordland representerer fleire moglege framtidige marknader for Muybridge. Atheno har vore, og er ein sterk bidragsytar innan relasjonsbygging i regionen. Atheno har skaffa dei rette kontaktpersonane lokalt, men også på konsernnivå nasjonalt. Både for industrielle samarbeidspartnarar og potensielle framtidige kundar. Muybridge har også motteke god hjelp frå Atheno inn mot virkemiddelapparatet (IN og Forskingsrådet), med informasjon rundt tilskot og hjelp i søknadsprosessar.

Personane bak

Håkon Espeland, Anders Tomren, Terje

Målsetnad med satsinga

Leiande leverandør av sensorteknologi internasjonalt og i fleire marknader.

Atheno har bidrege med

  • Nettverk
  • Forretningsutvikling
  • Kopling med andre aktørar
  • Kopling mot IN eller Forskingsrådet
  • Søknadsprosessar
  • Motivasjon
Illustrasjon av digital person