INKUBATORBEDRIFTER

Fiskeri

Bømlo Fiskerihavn AS

«Atheno har med sin kompetanse, sitt nettverk og sine tenester blitt eit
uvurderlig bidrag til realisering av Bømlo Fiskerihamn».

Bransje: Næringsutvikling

Bedriftene/personane bak:
• M. Eidesvik og Sønner AS (Lars Magen Eidesvik)
• Lar-Ris AS (Kjetil Tufteland)
• Klubben Eigedom AS (Lars Eidesvik)
• BC Maritime AS (Bjørn Cato Stenevik)
• Lønnøy AS (Rune Lønning)
• Bømlo Trål AS (Erlend Lønning)
• Trygvasson AS (Svein Atle Lønning)

Kommune: Bømlo

Målsetnad med satsinga: Realisere bygging av molo og utdjuping av
hamn i Hovlandshagen, Langevåg. Bygging av kaiar langs molo og
utvikling av 110 da næringsareal i bakkant av kaiar. Forretningsutvikling
og etablering av næring på desse areala.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk (Spesielt politisk nettverk)
• Forretningsutvikling inkludert prosjektleiing
• Kopling med andre aktørar
• Kopling mot IN og Forskingsrådet
• Søknadsprosessar (Hordland fylkeskommune,
Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest, Bømlo kommune)
• Presentasjonar på møteplassar/konferansar. Blant anna stort
arrangement i Hovlandshagen for 600 personer inkl. nasjonale og
regionale beslutningsdeltakarar.
• Finansieringsrådgjeving
• Motivasjon
• Marknadsføring
• Framsnakking

PS! Atheno har vore aktivt med i prosjektleiinga.

Sensorteknologi

Muybridge AS

«Industriklynga i Sunnhordland representerer fleire moglege framtidige
marknader for Muybridge. Atheno har vore, og er ein sterk bidragsytar innan
relasjonsbygging i regionen. Atheno har skaffa dei rette kontaktpersonane
lokalt, men også på konsernnivå nasjonalt. Både for industrielle samarbeidspartnarar og potensielle framtidige kundar. Muybridge har også motteke god
hjelp frå Atheno inn mot virkemiddelapparatet (IN og Forskingsrådet), med
informasjon rundt tilskot og hjelp i søknadsprosessar»

Bransje:  Industritryggleik og tilstandsovervaking

Personane bak: Håkon Espeland, Anders Tomren, Terje

Kommune: Stord/Bærum

Målsetnad med satsinga: Leiande leverandør av sensorteknologi internasjonalt og i fleire marknader.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kopling mot IN eller Forskingsrådet
• Søknadsprosessar
• Motivasjon

DCIM100MEDIADJI 0010.JPG

Sunnhordland Technologies AS

«Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge.Dei bidreg også med gode og relevante kurs som i tillegg legg til rette for viktig nettverksbygging»

Bransje:  Teknologi bedrift

Personane bak: Torsten Rasmussen, Kurt Magne Kvernøy, Kjetil Hus

Kommune: Bømlo

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN og Forskingsrådet
• Søknadsprosessar
• Marknadsføring
• Framsnakking

IMG 1193

Vaage Innovation AS

«Kontakten med Kjetil og Atheno har vore avgjerande for utviklinga av prosjektet vårt. Atheno har bidrege med råd og oppmuntring, og ikkje minst hjelpt til med å søkja Siva om økonomisk støtte til å utarbeida ein CFD-analyse. Denne blei til via Katapultsenteret som Atheno har eit nært samarbeid med»

Bransje:  Utvikling av fornybar energi

Personane bak:  Jan Vaage, Øystein Vaage, Ingrid Vaage

Kommune: Tysnes

Målsetnad med satsinga: Me ynskjer å få i produksjon ein vertikalakseturbin tenkt brukt i sakteflytande elvar, tidevatn og havstraumar.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN eller Forskingsrådet
• Søknadsprosessar
• Sosiale events
• Presentasjonar på møteplassar/konferansar
• Finansieringsrådgjeving
• Mykje motivasjon
• Framsnakking

Alde Akva

Alde Akva AS

«I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin. I driftsfasa har Atheno bidrege med rådgjeving og hatt ei tydelig omsorgsrolle, slik at me i Alde Akva AS har hatt høve til å fokusere på dei rette tinga til rett tid»

Bransje:  Rådgjeving og prosjektering knytt til akvakultur og oppdrettsnæringa.

Personane bak: Eirik Østerhaug , Geir Ingolf Strand, Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Kommune: Stord (Fitjar/Sveio)

Målsetnad med satsinga: Å etablere eit solid, uavhengig og effektivt rådgjevingsselskap for aktørar innan akvakultur og oppdrettsnæringa.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN eller Forskingsrådet
• Søknadsprosessar
• Sosiale events
• Kontorfellesskap
• Presentasjon på møteplassar
• Finansieringsrådgjeving
• Motivasjon
• Marknadsføring
• Framsnakking
• Mentorprogram
• Sparringspartner
• Vegvisar

Bilde Lene Og Kristian Nuen

Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta»

Bransje:  Møbeldesign og produksjon

Personane bak: Lene Kristin Notland Harnes, Kristian Notland Harnes, Erik Aldner

Kommune: Bjørnafjorden/Stord

Målsetnad med satsinga: Skape eit møbelbrand som ligg i verdstoppen på ansvarleg produksjon, – for menneske og natur, basert i regionen.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN eller Forskingsrådet
• Sosiale events
• Kontorfellesskap
• Presentasjonar på møteplassar/konferansar
• Finansieringsrådgjeving
• Investorar
• Motivasjon
• Marknadsføring
• Framsnakking

Light Bulb 2631864 Scaled

Gozo AS

«Selv med en del egen erfaring fra innovasjon har Atheno vært en viktig faktor i utviklingen av selskapet vårt. Rådgivning og oppfølging, tips, råd og nyttige tilbakemeldinger har bidratt til at vi har kommet mye lenger enn vi hadde som målsetning da vi startet!»

Bransje: Miljøteknologi/sirkulær innovasjon

Personane bak: Steinar ThelenFredrik, Schmidt Fotland

Kommune: Stord

Målsetnad med satsinga: Bygge ei lokal bedrift med internasjonalt potensiale.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN eller Forskningsrådet
• Søknadsprosessar
• Presentasjonar på møteplassar/konferansar
• Finansieringsrådgjeving
• Motivasjon
• Framsnakking

Phone

Funkworks AS

«For oss har Atheno betydd at me har blitt kopla opp mot bedrifter i nettverket. Desse er våre største kundar i dag. I tillegg har me hatt god utvikling i presentasjonsteknikk, og fått eit mykje større nettverk. Den sosiale biten ved å sitja i eit kontorlandskap må ein heller ikkje gløyma verdien av»

Bransje: IT, Systemutvikling

Personane bak: Stian Djuvsland og Øystein Djuvsland. Tveita Holding og Atheno Prosjektutviklingsfond (PUF) har eigardelar.

Kommune: Stord

Målsetnad med satsinga: Utvikle IT-system til bedrifter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bygge opp eit firma som skapar arbeidsplassar, frontar teknologi og som er lønsamt.

Atheno har bidrege med:
• Nettverk
• Forretningsutvikling
• Kopling med andre aktørar
• Kompetanseutvikling
• Møteplassar
• Kopling mot IN eller Forskingsrådet
• Søknadsprosessar
• Sosiale events
• Kontorfellesskap
• Presentasjonar på møteplassar/konferansar
• Finansieringsrådgjeving
• Investorar
• Motivasjon
• Marknadsføring
• Framsnakking