i4 FACTORY AS

i4 Factory teamet

Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge. Dei bidreg også med gode og relevante kurs som i tillegg legg til rette for viktig nettverksbygging

Personane bak

Torsten Rasmussen, Kurt Magne Kvernøy, Kjetil Hus

Atheno har bidrege med:

  • Nettverk
  • Forretningsutvikling
  • Kopling med andre aktørar
  • Kompetanseutvikling
  • Møteplassar
  • Kopling mot IN og Forskingsrådet
  • Søknadsprosessar
  • Marknadsføring
  • Framsnakking
i4 Factory teamet