Grønt samarbeid mellom industriar

Atheno skal bidra til å fremja ein unik kultur for nyskaping i Sunnhordland, og bidra til auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter.

Entreprenørskap i skulen

Lær meir

Aktuelt

Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg! Programmet passer for deg som er motivert for å utvikle prosjektet ditt – og som ønsker meir kunnskap om dette og eit nettverk av med-gründerar som kan bidra til at du lykkes. Programmet gjennomførast online og går over 4 veker med totalt 10 online økter som kvar varer 90 minuttar. Me forventar at du kan delta på alle økter og at du arbeider aktivt med å utvikle prosjektet ditt mellom de 10 fagsamlingane.
ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?
Det er stas når ein får høve til å invitere nytilflytta folk til workshop. Gjennom Bu i Sunnhordland sitt Mingel-konsept får bedrifter høve til akkurat det. Og deltakarane får ein møteplass litt utanom det vanlege.
Verkstadopphald for skip og fartøy er kostbart. Både verft, reiarlag og underleverandørar leitar stadig etter forbetringsmoglegheiter. No ser fleire og fleire til Marine Manager sitt effektive digitale prosjektverktøy for betre dokumentflyt og kommunikasjon. Marine Manager er tilknytt Atheno sin Siva-støtta inkubator og har vore del av inkubatoren sidan oppstart.
Før helga var Atheno og ei rekkje aktørar frå verkemiddelapparatet frå Vestland samla i Sogndal for å peile ein felles kurs for korleis ein kan løfte gründersatsinga på Vestlandet til nye høgder.
Å legge til rette for relevante møteplassar for våre medlemsbedrifter er ein viktig del av Atheno sitt arbeid. Atheno sine fagforum samlar sentrale ressurspersonar innan sitt fagfelt, på tvers av bedriftene.

Arrangement

Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta.»

Alde Akva AS

«I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin.»

i4 Factory teamet

i4 FACTORY AS

"Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge."