Grønt samarbeid mellom industriar

Atheno skal bidra til å fremja ein unik kultur for nyskaping i Sunnhordland, og bidra til auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter.

Entreprenørskap i skulen

Lær meir

Aktuelt

Å forstå kva EU-taksonomien er og korleis den påverkar eigen verksemd kan vere utfordrande. Difor inviterer Atheno til ei samling der dette er tema. I tillegg ser me på ulike typar finansiering i det grøne skiftet.
TRENG DU Å HEVE KUNNSKAPEN DIN OM BEREKRAFT? Då anbefaler me å bli med på Atheno sin workshop 13. mars med dyktige Ineke de Rezende.
Atheno inviterer til kurs i praktisk styrearbeid onsdag 24. april på ettermiddag/kveld.​ Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.

Arrangement

Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta.»

Alde Akva AS

«I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin.»

i4 Factory teamet

i4 FACTORY AS

"Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge."